Виктор Стойчев, директор на офиса на НАП в Ловеч: И през кампания 2018 гражданите могат да се възползват от редица данъчни облекчения

Ловешка област не е подмината от модерното напоследък прехвърляне на фирми със задължения на неграмотни и безимотни хора, които подписват документите без да осъзнават какво им се продава

Г-н Стойчев, как протича данъчната кампания в област Ловеч? Какви са очакванията Ви? И кои са важните дати, които гражданите и бизнесът не трябва да забравят?
За поредна година даваме старт на кампанията за подаване на годишни данъчни и осигурителни декларации в спокойна обстановка. Необходимите формуляри бяха доставени в Офиса още в първите дни на 2018 г. и се предоставят на гражданите, както винаги без заплащане. Години наред НАП полага целенасочени усилия към намаляване на подаваните на хартия декларации и насърчава подаването по електронен път, с електронен подпис за фирмите и персонален идентификационен код (ПИК) за гражданите. Очаквам делът на електронно подадените декларации да се увеличи и през тази Кампания, още повече, че са налице и законодателни промени, които задължават юридическите лица да общуват електронно с приходната администрация. Има и редица други мерки в тази посока, като например запазената отстъпка за физически лица, подали годишната си данъчна декларация (ГДД) и платили данъка по нея в срок до 31.01.2018 г.
Колегите, експерти от приходната администрация, са готови да окажат методическа помощ при попълване и подаване на декларациите, както сме го правили и досега.
Важните дати през 2018 г. не са променени спрямо 2017 г., с изключение на скъсения срок за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС при достигнат оборот от 50 000 лв. От 14 дневен, той е намален на 7 дневен. Все пак ще отбележа ключовите дати за 2018 г. съвсем накратко – 31 март е краен срок за подаване на ГДД по ЗКПО, но тъй като е почивен ден, срокът изтича на 2 април. 30 април е краен срок за подаване на ГДД по ЗДДФЛ. Справките за изплатени суми на физически лица, извън тези по трудовото им правоотношение е със срок 15 март от тази година. Позволявам си да повторя и познатите дати 14-то число, срок за подаване на декларациите по ЗДДС и за внасяне на този данък и 25-то число – срок за подаване на осигурителните декларации и за внасяне на осигурителните вноски за предходния месец. Има и множество други срокове, но те касаят по-малка част от аудиторията ви.

Колко са подадените досега декларации?
Досега са подадени 850 декларации по ЗКПО, изцяло по електронен път, 1200 декларации по ЗДДФЛ , от които 500 по електронен път
(330 с ПИК и 170 с квалифициран електронен подпис). Кампанията протича без напрежение и с проява на разбиране от страна на клиентите ни.

Какви са новостите през тази година?
Новости, разбира се има. Мога да ги разделя на такива в организацията на работа и на други в законодателството, които ще се прилагат от гражданите и фирмите през 2018 г.
По отношение на първия вид новости, мога да заявя, че НАП за пореден път се стреми да направи плащането на данъци и осигурителни вноски по-лесно като въведохме ПОС терминал. Монтирани са 7 устройства в Офис- Ловеч, включително и едно във фронт-офис Троян. Внасянето на суми чрез карти е безплатно за клиентите ни. Както знаете, таксите в тези случаи се поемат от държавата. Стремежът е ясен, да се постигне по-висок процент на безкасовите разплащания с бюджета, а и да се спестят на гражданите и бизнеса немалки по размер банкови такси.
Що се отнася до законодателните промени, то те и тази година не липсват. Има промени във всички данъчни закони, както и в Кодекса за социално осигуряване. Тези промени касаят различни казуси на бизнеса и в голямата си част са в посока регламентиране на въпроси, които не са били законово уредени. Всяка една промяна, особено пък касаеща срокове и декларации, ще бъде подавана чрез прессъобщения към всички медии в Ловешка област, както и досега. По този начин можем да си бъдем взаимно полезни с Вас, медиите, и да достигаме до по-широк кръг наши клиенти.

Има ли преференции за млади родители?
Да. И през тази кампания гражданите могат да се възползват от редица данъчни облекчения, като например облекчението за деца, за единствено жилище на млади семейства, за безкасови плащания, за намалена трудоспособност, за вноски в допълнителен пенсионен или здравен фонд, за застраховки „Живот“ и др. За ползването на всяко данъчно облекчение през тази кампания са в сила досегашните законови изисквания, но има и едно ново изискване, а то е лицето да няма задължения към НАП. Под задължения към НАП се разбира не само дължими данъци и осигурителни вноски, но и глоби към КАТ, местни данъци и такси, задължения към съдебната власт и други такива, които са предадени на НАП за принудително изпълнение. Поради тази новост в законодателството, съветвам всички , които ще се възползват от данъчни облекчения чрез подаване на данъчна декларация, предварително да проверят дали имат задължения към НАП. Ако имат такива, препоръчвам да се внесат преди подаване на декларацията.

Кои са най-честите грешки, които правят гражданите при попълване на декларациите?
С радост мога да заявя, че като цяло грешките намаляват. Заслуга за това имат и бланките на декларациите, които вече не се променят така радикално всяка година, а само се допълват и актуализират с новостите. Една част от приложенията към ГДД са без каквато и да било промяна спрямо 2017 г. Това улеснява попълването и предотвратява допускането на голяма част от масовите грешки. Освен това, за поредна година НАП предлага на сайта си и декларация за попълване и подаване с баркод, която има вградени проверки и засечки.
Все пак, най честите грешки се допускат при определянето на вида на дохода, облагаем или необлагаем е; приложението, в което следва да се впише дохода; това, че дължимият данък се закръглява на пълен лев, винаги надолу, не по правилата на аритметиката и др.

По-често ли се използват електронните услуги на НАП?
Да. Съвсем категорично е това мое твърдение, още повече и когато законодателят въведе задължение за електронно общуване с приходната администрация за някои категории лица. Електронните услуги имат двоен ефект, от една страна те спестяват време и пари на клиентите ни, а от друга – действат в посока намаляване на корупционния натиск при общуването. Прекъсва се порочната практика на викане на данъкоплатците за срещи лице в лице, регистрирането на документите е обективно и проследяването на сроковете за изпълнение е максимално улеснено. За да се използват масово електронните услуги на НАП, те трябва да са лесно достъпни и качествени. В тази посока работим през последните години. Разширяваме обхвата на електронните услуги, без да допускаме тяхното компрометиране. И гражданите ни се доверяват, ползвайки тези услуги все по-масово.

Декларират ли се по-често доходите от наеми?
Доходите от наем са едни от най-честите поводи за едно физическо лице да подаде годишна данъчна декларация. Ловешка област не е област, за която да е характерно рентиерството, но все пак една голяма част от гражданите имат имущество, което отдават под наем. За този вид доходи е характерно, че трудно се стига до реалния им размер, поради пресичането на интересите на даващия и получаващия наем в зоната на сивата икономика. Обикновено някои наемни отношения ни стават известни само при наличието на сигнал от недоволната страна. Ние, разбира се, реагираме на тези сигнали, стига да не са анонимни.

НАП-Ловеч ще предлага ли на търг имоти или други неща на длъжници?
Както съм казвал и преди, НАП не трябва да се превръща в агенция за продажба на недвижими имоти. Разбира се, провеждаме търгове, когато няма друга възможност да се удовлетвори едно държавно вземане, но в никакъв случай това не се прави самоцелно. Месечно се провеждат един, най-много два търга. Всички усилия, и моите, и на колегите публични изпълнители в Офиса, са насочени в посока да насърчим доброволното плащане. Законът предвижда различни възможности за издължаване, включително и разсрочване на задълженията. Чак когато изчерпим всички тези способи, пристъпваме към опис и разпродажба на имуществото на длъжници към държавата. В сайта ни www.nap.bg има специален раздел „Продажби“, в който се обявяват имуществата за продан, цените, сроковете и документите за участие.

Има ли големи фирми длъжници на ДДС в областта?
Да. Ловешка област не е подмината от модерното напоследък прехвърляне на фирми със задължения на неграмотни и безимотни граждани, които подписват документите без да осъзнават какво им се продава. Законодателят прие промени, които да намалят възможността за подобни сделки, но процесът не е спрян. При това не става въпрос само за задължения по ДДС, но и за задължения за осигурителни вноски – пенсионни и здравни. Имена на фирми не мога да спомена, но не са малко.

Разкажете ни повече за лотарията с касови бележки на НАП.
Лотарията на НАП отчете голям успех при първото си провеждане преди две години. Ето защо се организира отново, като вече наградите не са само предметни, а има и парични. Освен седмичните предметни, се раздават месечни парични награди в размер на 2 000 лева, а голямата годишна награда е в размер на 50 000 лева. Тя ще бъде изтеглена в края на 2018 г. При първото издание имаше спечелил смартфон ловчалия. Надявам се при второто печелившите от Ловешка област да са повече. Това зависи от активността на гражданите. Освен хазартен, лотарията на НАП има силен образователен и възпитателен характер. Всеки от нас трябва да осъзнае, че фискалният бон, но само истинският, е гаранция за деклариране на доходите на търговците и оттам по-големи суми за разпределяне от държавния бюджет за сектори, които имат най-голяма нужда.

Какво ще пожелаете на нашите читатели?
Най-искрено желая на вашите читатели здраве, успех и благополучие. Нека има повече успешни хора в Ловешка област, които да помогнат за възраждането на региона.

Коментирайте

avatar

Сходни публикации

Предстоящи събития
П
В
С
Ч
П
С
Н