Венци Манолов, директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бежаново: Специфичното за нашето училище е мултиетническият състав на учениците

Една от основните ни задачи е прибирането и задържането на всички подлежащи на задължително обучение деца до 16 -годишна възраст, живеещи в селото

Г-н Манолов, как ОУ „Св. св Кирил и Методий“, с. Бежаново посрещна новата учебна година?
През учебната 2017/2018г. в училището се обучават 185 ученика в класове от I до VII клас с една паралелка с пълна пълняемост. Съгласно новият Закон за предучилищно и училищно образование няма да имаме VIII клас и основното образование ще се завършва в VII клас. Първокласниците са 27. В училището от години се формира подготвителна група с деца на 5 и 6 -годишна възраст за подготовка за първи клас. Групата обхваща 18 деца.
Специфично за нашето училище е мултиетническия състав на учениците, 95% са роми, а останалите 5% са турци и българи.
Една от основните задачи през предстоящата учебна година е прибирането и задържането на всички подлежащи на задължително обучение деца до 16 -годишна възраст, живеещи на територията на селото.

Извършихте ли ремонтни дейности през лятната ваканция?
Поддържането и изграждането на нова материално-техническа база, която да отговаря на съвременните изисквания за учебен процес, е една от приоритетните задачи на училищното ръководство. През летните месеци бяха извършени ремонтни дейности със средства, осигурени от община Луковит, чрез делегирания бюджет на училището. Основно е обновена и разширена асфалтовата комбинирана спортна площадка в двора на основната сграда. Предстои изграждане на спортна площадка с изкуствена трева, която ще бъде завършена до Деня на Народните будители – 1 ноември. Построеният в началото на учебната година зъболекарски кабинет започва да функционира в училището за учениците. Основно е ремонтирано и реконструирано водното парно отопление в основната сграда и е изградено ново в помощната. Обновен е подът на ученически стол. Със средства по проект „Днешните деца – утрешното бъдеще“, който се реализира в училището за изградени ученическа библиотека, снабдена с учебна литература и две читални.
От началото на учебната година функционира и интерактивна класна стая.

Вашите ученици са много активни в различни мероприятия. Какво предстои през следващите месеци?
Наред с усвояване на знанията по отделните предмети, учениците от училището участват активно в мероприятия с подчертан възпитателен характер. През следващите месеци ще бъдат проведени тържества по повод официални празници, честване на годишнини от исторически събития, спортни изяви.
Целта на провежданите извънкласни прояви е интегриране на учениците от етническите малцинства, изграждане на дух, на етническа толерантност, търпимост и уважение към културата и ценностите на другите, формиране на чувството за гордост от принадлежността към определена етническа група и българската нация, повишаване на успеваемостта на децата и компенсиране на пропуските в обучението.

По какви проекти работите в момента?
Имаме четири проекта по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Първият е „Днешните деца – утрешното бъдеще“ – процедура образователна интеграция на учениците от етническите малцинства или търсещи или получили международна закрила. Цел е да се създадат условия за учениците от етнически малцинства за пълноценно училищно образование и социална интеграция. Проектът се реализира съвместно с община Луковит и фондация „Фаел“. В него участват 115 ученика и 20 възрастни.
Проектът „Заедно“ – процедура подкрепа за училищно възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение има за цел подпомагане децата от ромската етническа група или други групи и семейства в уязвимо социално положение, в процеса на образователната интеграция и социализация в ранна детска възраст. Той се реализира съвместно с община Луковит. Обхванати са 23 деца.
Следващият „Нов шанс за успех“ има за цел придобиване на знания от възрастни, неграмотни и слабо грамотни хора и достигане на конкретно участие в пазара на труда. Посредством обучението си от тях се формират качества и ценности да учат и разбират стойността на образованието, да формулират категорично собственото си мнение, така че да се превърнат в мислещи хора. Обучаемите осъзнават нуждата от образование и посещават занятията с желание. В проекта участват 15 човека.
Проектът „Твоят час“ развива способностите на учениците и повишава мотивацията за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и интелигентност. Създават се условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на образованието си чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентност, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. В проекта са включени 105 ученици.

Какво ще пожелаете на Вашите ученици и колеги от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“?
Искам да пожелая на всички ученици и учители от училището успешна, здрава и благодатна 2017/2018 учебна година.
Макар всички да знаем, че ще е трудна, трябва да сме дисциплинирани, да бъдем уверени, че нещата зависят от всеки един от нас и с упорит труд ще се случат.

Коментирайте

avatar

Сходни публикации

Предстоящи събития
П
В
С
Ч
П
С
Н