УО на ПРСР одобри Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Луковит-Роман“

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода (УО на ПРСР) 2014 – 2020 г. одобри Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Луковит-Роман“, под номер 24. Това стана след като УО на ПРСР приключи с оценката на стратегиите за Водено от общностите местно развитие, подадени в рамките на втората процедура за прием на стратегии по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 ВОМР. Това съобщават от Министерството на земеделието, храните и горите. В съответствие с изискванията Постановление № 161 на Министерския съвет проверката за административно съответствие и допустимост и техническа оценка на постъпилите заявления за одобрение се извърши от Комитет за подбор, в който взеха участие представители на всички управляващи органи, осигурили финансиране по процедурата.

На основание ПМС № 161 са одобрени 25 броя заявления, класирани в низходящ ред до размера на наличния бюджет съгласно Насоките за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за Водено от общностите местно развитие, утвърдени със заповед на Ръководителя на Управляващия орган на ПРСР № РД 09-491/23.06.2017 г., изм. със заповед № РД 09-987/28.12.2017 г.

Останалите 26 заявления, които са преминали етапа на административно съответствие, допустимост и техническа оценка, са включени в списък с резервни заявления, за които не е наличен бюджет. Тук можете да видите Списъка на предложените за одобрение заявления и списък на резервните заявления.

Коментирайте

avatar

Сходни публикации

Предстоящи събития
П
В
С
Ч
П
С
Н