Унифицират се изискванията при кандидатстване на детски градини и училища за средства за физическо възпитание и спорт

Правителството прие промени в свое Постановление № 129 от 2000 г., с което се определят минималните диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините. Промените влизат в сила от 01.01.2019 г. и ще създадат по-добри условия за спорт в детските градини, училищата и университетите.
Предвижда се да отпадне изискването от сега действащите разпоредби не по-малко от 50% от средствата, които получава съответната образователна институция за физическо възпитание и спорт, да се разходват за учебно-тренировъчна и/или спортно състезателна дейност. По този начин образователните институции, които се затрудняват при осигуряване на необходимите спортни уреди и пособия, ще могат да заделят по-висок процент от средствата за закупуването им. Тези, които са обезпечили спортните занимания с уреди и пособия от собствения бюджет, ще могат да насочат приоритетно повече средства за физическо възпитание и спорт, в това число учебно-тренировъчна и/или спортно- състезателна дейност.
Ще бъдат унифицирани изискванията за кандидатстване за предоставяне на средства за физическо възпитание и спорт на детски градини и училища. Същевременно ще бъде намалена административната тежест чрез отпадане на изискването за участие на училищното настоятелство при изготвянето на проектите на държавните и общинските училища, както и на изискването за съгласуване конкретно със съответната комисия на общинския съвет на проектите на общинските детски градини и училища.
Определят се конкретни разпоредби относно финансирането на дейностите за общинските детски градини и училища, като за вносител на проекта на постановление се определя министърът на образованието и науката.
Въвежда се също механизъм на отчетност на разходването на предоставените средства пред обществените съвети в детските градини и училищата, както и пред студентските съвети във висшите училища. Това ще създаде условия за прозрачност и обществен контрол за целесъобразното разходване на финансовите средства.
Промените са в съответствие с актуалните разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили и Закона за Министерството на вътрешните работи във връзка с отпадане на наборната военна служба.

Коментирайте

avatar

Сходни публикации

Предстоящи събития
П
В
С
Ч
П
С
Н