Съобщение за представяне на предварителен проект на ОУП на общината

Община Луковит информира своите жители, фирмите, развиващи бизнес на територията на общината, земеделските производители, институциите и всички заинтересовани лица, че е изработен предварителен проект на Общ устройствен план на общината.

Планът ще бъде представен за предварително обществено обсъждане на 07.02.2018 г., сряда, от 17,30 ч. в салона на ІІ етаж в сградата на Общината, преди да бъде внесен в РИОСВ-Плевен за преценка необходимостта от извършване на екологична оценка.

Обръщаме сериозно внимание, че се касае за изключително важен стратегическия документ с дългосрочен характер (20-25 години), поради което е в интерес на заинтересованите да се запознаят с него и заявят своите намерения на обсъждането, за да бъдат отразени те в документа.

С Общия устройствен план на общината ще се определят: общата структура на територията и преобладаващото предназначение на съставните и структурните й части, местоположението и границите на урбанизираните територии, земеделските територии; горските територии, защитените територии, защитените зони, санитарно-охранителни зони на водоизточници, нарушените територии за възстановяване, водните течения и площи и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение.

От Община Луковит
За контакт: инж.Даниела Тодорова, GSM:0897898903

Коментирайте

avatar

Сходни публикации

Предстоящи събития
П
В
С
Ч
П
С
Н